Misiune și strategie

Cine suntem?

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca este instituţia de învăţământ profesional tehnic postsecundar de nivelul IV al ISCED care asigură pregătirea specialiştilor calificaţi în domeniul culturii și anume: arte decorative, biblioteconomie şi asistenţă informaţională, interpretare instrumentală, dirijare corală, coregrafie, regie, turism;

Ce urmărim?

Instituţia urmărește formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă capabilă de autodezvoltare care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţa de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intelectual în contextul valorilor naţionale şi universale asumate;

Ce facem?

Asigurăm elevilor pregătire teoretică și practică în domeniile de formare profesională în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor și Nomenclatorul domeniilor de formare profesională ce permite atât încadrarea lor în câmpul muncii, cât și continuarea studiilor în învățământul superior;

Obiective

 • pregătirea cadrelor de specialitate cu caracter aplicativ pentru cultura naţională;
 • satisfacerea cerinţelor educaţionale ale individului şi societăţii;
 • dezvoltarea potenţialului uman pentru a asigura calitatea vieţii;
 • dezvoltarea culturii naţionale;
 • promovarea dialogului intelectual, a spiritului de toleranţă, a nedescriminării şi incluziunii sociale;
 • promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii;

Sarcini propuse

Pentru realizarea scopurilor statutare Instituţia îşi propune următoarele sarcini:

 • reflectarea şi realizarea drepturilor fiecărui copil;
 • promovarea calității rezultatelor academice;
 • oferirea unei educaţii bazate pe viaţa reală a copiilor;
 • asigurarea incluziunii, respectării şi egalității de şanse pentru toţi copiii;
 • oferirea educaţiei acceptabile şi accesibile;

Principii strategice

Creșterea calității procesului instructiv – educativ, a nivelului de competență și performanță a elevilor;
Consolidarea și dezvoltarea sistemului managerial – administrativ;
Urmărirea implimentării reformei manageriale în toate ariile de activitate majoră (educativ, științific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristicile educaționale de calitate;
Dezvoltarea relației colegiu – comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu autoritățile administrative, ONG-uri în cadrul procesului de dezvoltare a instituției.

Ținte strategice

 • Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora.
 • Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare
 • Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate
 • Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiar
 • Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene

Pentru a afla despre procedura de depunere a actelor pentru admitere în anul de studii 2018-2019 la Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”, or. Soroca, accesați pagina ADMITERE 2018